Streaming Bacaan Al-Quran


Pengunjung memerlukan Microsoft Media Player untuk mendengar bacaan ini

Bil Surah Surah (B.Melayu) Surah (English)
1 Al Faatihah Pembukaan The Opening
2 Al Baqarah Sapi Betina The Cow
3 Ali ‘Imran Keluarga ‘Imran The Family of Imran
4 An Nisaa’ Wanita The Women
5 Al Maa-idah Hidangan The Table Spread
6 Al An’aam Binatang Ternak The Cattle
7 Al A’raaf Tempat Tertinggi The Heights
8 Al Anfaal Rampasan Perang The Spoils of War
9 At Taubah Pengampunan The Repentance
10 Yunus Yunus Jonah
11 Hud Hud The Prophet Hud
12 Yusuf Yusuf Joseph
13 Ar Ra’d Guruh The Thunder
14 Ibrahim Ibrahim Abraham
15 Al Hijr Al Hijr The Rocky Tract
16 An Nahl Lebah The Bee
17 Al Israa’ Memperjalankan di malam hari The Journey by Night
18 Al Kahfi Gua The Cave
19 Maryam Maryam Mary
20 Thaahaa Thaahaa Thaahaa
21 A Anbiyaa’ Nabi-Nabi The Prophets
22 Al Hajj Haji The Pilgrimage
23 Al Mu’minuun Orang-Orang Yang Beriman The Believers
24 An Nuur Cahaya The Light
25 Al Furqaan Pembeda The Criterion
26 Asy Syu’araa’ Para Penyair The Poets
27 An Naml Semut The Ants
28 Al Qashash Cerita-Cerita The Narration
29 Al ‘Ankabuut Labah-Labah The Spider
30 Ar Ruum Bangsa Rumawi The Romans
31 Luqman Luqman Luqman
32 As Sajdah Sujud The Prostration
33 Al Ahzab Golongan Yang Bersekutu The Confederates
34 Saba’ Kaum Saba’ Sheba
35 Faathir Pencipta The Originator of Creation
36 Yaasiin Yaasiin Yaasiin
37 Ash Shaaffaat Yang Bershaf-shaf The Rangers
38 Shaad Shaad Shaad
39 Az Zumar Rombongan-Rombongan The Groups
40 Al Mu’min Orang Yang Beriman Al Mu’min
41 Fushshilat Yang Dijelaskan Explained in Detail
42 Asy Syuura Musyawarat The Consultation
43 Az Zukhruff Perhiasan The Gold Adornments
44 Ad Dukhaan Kabut The Smoke
45 Al Jaatsiyah Yang Berlutut The Kneeling
46 Al Ahqaaf Bukit-Bukit Pasir The Curved Sanhills
47 Muhammad Nabi Muhammad S.A.W Muhammad
48 Al Fat-h Kemenangan The Victory
49 Al Hujuraat Kamar-Kamar The Dwellings
50 Qaaf Qaaf Qaaf
51 Adz Dzaariyaat Angin Yang Menerbangkan The Winds that Scatter
52 Ath Thuur Bukit The Mount
53 An Najm Bintang The Star
54 Al Qamar Bulan The Moon
55 Ar Rahmaan Yang Maha Pemurah The Most Beneficent
56 Al Waaqia’h Hari Kiamat The Event
57 Al Hadiid Besi Iron
58 Al Mujaadilah Wanita Yang Mangajukan Gugatan The Disputation
59 Al Hasyr Pengusiran The Gathering
60 Al Mumtahanah Perempuan Yang Diuji The Examined One
61 Ash Shaff Barisan The Row
62 Al Jumu’ah Hari Jum’at Friday
63 Al Munaafiquun Orang-Orang Munafik The Hypocrites
64 At Taghaabun Hari Ditampakkan Kesalahan-Kesalahan Loss and Gain
65 Ath Thaalaq Talak The Divorce
66 At Tahriim Mengharamkan The Banning
67 Al Mulk Kerajaan Dominion
68 Al Qalam Kalam The Pen
69 Al Haaqqah Hari Kiamat The Reality
70 Al Ma’aarij Tempat-Tempat Naik The Ways of Ascent
71 Nuh Nabi Nuh Noah
72 Al Jin Jin The Jinn
73 Al Muzzammil Orang Yang Berselimut Folded in Garments
74 Al Muddatstir Orang Yang Berkemul The One Enveloped
75 Al Qiyaamah Hari Kiamat The Resurrection
76 Al Insaan Manusia Man
77 Al Mursalaat Malaikat Yang Diutus Those Sent Forth
78 An Naba’ Berita Besar The Great News
79 An Naazi’aat Malaikat-Malaikat Yang Mencabut Those Who Pull Out
80 Abasa Ia Bermuka Masam He Frowned
81 At Takwiir Menggulung The Folding Up
82 Al Infithaar Terbelah The Cleaving
83 Al Muthaffifiin Orang-Orang Yang Curang Those Who Deal in Fraud
84 Al Insyiqaaq Terbelah The Splitting Asunder
85 Al Buruuj Gugusan Bintang The Big Stars
86 Ath Thaariq Yang Datang Di Malam Hari The Night-Comer
87 Al A’laa Yang Paling Tinggi The Most High
88 Al Ghaasyiyah Hari Pembalasan The Overwhelming
89 Al Fajr Fajar The Dawn
90 Al Balad Negeri The City
91 Asy Syams Matahari The Sun
92 Al Lail Malam The Night
93 Adh Dhuhaa Waktu Matahari Sepenggalahan Naik The Forenoon – After Sunrise
94 Alam Nasyrah Melapangkan The Opening Forth
95 At Tiin Buah Tin The Fig
96 Al ‘Alaq Segumpal Darah The Clot
97 Al Qadr Kemuliaan The Night of Decree
98 Al Bayyinah Bukti The Clear Evidence
99 Al Zalzalah Kegoncangan The Earthquake
100 Al ‘Aadiyaat Kuda Perang Yang Berlari Kencang Those That Run
101 Al Qaari’ah Hari Kiamat The Striking Hour
102 At Takaatsur Bermegah-Megahan The Piling Up
103 Al ‘Ashr Masa The Time
104 Al Humazah Pengumpat The Slanderer
105 Al Fiil Gajah The Elephant
106 Quraisy Suku Quraisy Quraish
107 Al Maa’uun Barang-Barang Yang Berguna The Small Kindnesses
108 Al Kautsar Sungai Di Syurga A River in Paradise
109 Al Kaafiruun Orang-Orang Kafir The Disbelievers
110 An Nashr Pertolongan The Help
111 Al Lahab Gejolak Api The Palm Fiber
112 Al Ikhlash Memurnikan Ke-Esaan Allah The Purity
113 Al Falaq Waktu Subuh The Day Break
114 An Naas Manusia The Mankind

This Script is Copyright © 2003 roslan@al-azim.com, All rights reserved

Halaman Utama

Iklan

Komentar ditutup.